Государственные символы РК
Послание Президента РК
Официальный сайт Президента РК
Казахстан- 2050.Наша сила
«Денсаулық» на 2016-2020 годы

  Мемлекеттік қызмет көрсету

«Психоневрологиялық ұйымнан анықтама беру»

1 қадам. - Тіркеу орнына жеке басын куәландыратын құжатымен келу (№1 немесе №2 терезеге келіп), дәрігер - психиатрға талон алу – орындалу мерзімі  15 (он бес) минут.

2 қадам. - Кассаға 250 теңге төлеу – орындалу уақыты 30 (отыз) минут.

3 қадам. – Дәрігер - психиатр медициналық тексеру жүргізеді, анықтама қағазын қолы және жеке мөрімен куәландырады – орындау уақыты – 2 (екi) сағат.

4 қадам. - Қызметті беруші басшылығы дәрігер-психиатр мен медициналық тіркеушінің қойылған қолын бірдейлендірудіжасайды, осыдан кейін қызметті берушінің басшылығының қолы қойылған және қызметті берушінің мөрімен куәландырылған анықтама қызметті алушыға ұсынылады - орындау уақыты 15 (он бес) минут.

5 қадам. - Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін беру – орындалу уақыты – 15 (он бес) минут.

1 шаг. - Обращение в регистратуру с документами, удостоверяющие личность (окно №1 или №2), получение талона на прием к врачу - психиатру - время исполнения 15 (пятнадцать) минут.

2 шаг. - Оплата в кассу 250 тенге - время исполнения 30 (тридцать) минут.

3 шаг. - Врач- психиатр проводит медицинский осмотр, заверяет бланк справки подписью и личной печатью – время исполнения 2 (два) часа.

4 шаг. - Руководство услугодателя проводит идентификацию подлинности подписи мед.регистратора и врача – психиатра, личной печати врача – психиатра и подписывает бланк справки, заверяет печатью услугодателя.

5 шаг. - Выдача справки услугополучателю – время исполнения 15 (пятнадцать) минут.