ҚР Мемлекеттік рәміздері
ҚР Президентінің Жолдауы
ҚР Президентінің Ресми сайты
Қазақстан-2050 Мәңгілік Ел

uzalmaty

 

call center

Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шiлдедегi № 360-VI ҚРЗ Кодексі

ХАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫ ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖҮЙЕСІ ТУРАЛЫ

Денсаулық сақтау саласындағы пациенттердің құқықтары мен міндеттері

134-бап. Пациенттердің құқықтары

      1. Пациенттің осы Кодекстің 12-тарауында көрсетілген құқықтардан басқа:

      1) профилактика, диагностика, емдеупроцесіндеөзінелайықты қарауына, өзініңмәденижәнежекебасыныңқұндылықтарынақұрмет көрсетілуіне;

      2) қандай да біркемсітушілікфакторларыныңықпалынсыз, тек қанамедициналықөлшемшарттарнегізіндеайқындалатынкезектілікпенмедициналық көмекке;

      3) шұғылжәнекезеккүттірмейтінкөмеккөрсетужағдайларынқоспағанда, тегінмедициналықкөмектіңкепілдікберілгенкөлемішеңберіндежәне (немесе) міндеттіәлеуметтікмедициналықсақтандыружүйесіндедәрігердінемесемедициналықкөмекұсынатын медициналық ұйымды таңдауға, ауыстыруға;

      4) медициналық ұйымда аудио-, және (немесе) бейнебайқаужәнежазбажүргізілетіндігітуралықұлақтандырылуына;

      5) медициналық технологиялардың қолда бар деңгейініңқаншалықтымүмкіндігіболса, сондайшамададерт азабының жеңілдетілуіне;

      6) өзденсаулығыныңжай-күйітуралыақпарат (пациентке қолжетімдінысандаұсынылатынжәнебаламаемдеуәдістерініңықтималтәуекелі мен артықшылықтарытуралыдеректер, емделуден бас тартудыңықтималсалдарытуралымәліметтер, диагноз, емдікіс-шаралардыңболжамы мен жоспарытуралыақпарат, сондай-ақоны үйінешығарунемесебасқамедициналықұйымғаауыстырусебептерініңтүсіндірмесі) жәнетәуелсізпікіралуғажәне консилиум өткізілуіне;

      7) көружәне (немесе) естуқабілеттерібұзылғанадамдарүшінқолжетімділікескерілеотырып, өзқұқықтары мен міндеттері, көрсетілетінқызметтер, ақылы көрсетілетін қызметтердіңқұныжәнебірлесіптөлеумөлшері, олардың ұсынылу тәртібі; тағайындалатындәрілікзат; өзінемедициналыққызметтеркөрсететін медицина қызметкерлерітуралыақпараттыалуға;

      8) оқупроцесінеқатысудан, сондай-ақемдік-диагностикалықемшаралардыңжүргізілуікезіндеүшіншітұлғалардыңқатысуынан бас тартуға құқығы;

      9) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де құқықтары бар.

      2. Пациенттіңқұқықтарытуралыақпаратмедициналықұйымдардыңкөрнекіүгіторналасатынжерлеріндеорналастырылады.

      3. Медициналық көмек медициналық көмекалуғапациенттіңхабардаретілгенкелісіміалынғаннанкейінұсынылады. Инвазиялықараласуларкезіндепациенттіңхабардаретілгенкелісіміуәкілетті орган бекіткеннысанбойыншажасалады.

      4. Пациент өзденсаулығыныңжай-күйітуралыақпараттыхабарлауқажетболатынадамдытағайындайалады. Денсаулығыныңжай-күйітуралыақпаратпациенттеноныңденсаулығыныңжай-күйіескерілеотырып, жасырылуыжәнепациенттіңжұбайына (зайыбына), оныңжақынтуыстарынанемесезаңдыөкілдерінехабарлануы мүмкін.

      5. Пациенттердіңқұқықтарынқорғаудымемлекеттікоргандар, денсаулықсақтауұйымдары, қоғамдықбірлестіктерөзқұзыретішегіндежүзегеасырады.

135-бап. Пациенттердің міндеттері

      1. Пациент осы Кодекстің 12-тарауында көрсетілгенміндеттерденбасқа:

      1) өз денсаулығын сақтауғажәненығайтуғашараларқолдануға;

      2) медицина қызметкерлерімен қатынаста құрмет пен сабырлық танытуға;

      3) ауруға диагноз қоюжәне оны емдеуүшінқажеттібарлық ақпаратты дәрігерге хабарлауға; медициналықараласуғакелісімбергенненкейін медицина қызметкерлерінің тағайындауын мүлтіксіз орындауға;

      4) медициналықкөмекалукезіндемедициналықұйымныңішкітәртіптемеқағидаларынсақтауға және мүлкіне ұқыптықарауға, медицина персоналыменынтымақтастықтаболуға;

      5) диагностика мен емдеупроцесінде, сондай-ақайналадағыларғақауіптөндіретінаурулар не оларғакүдік туындаған жағдайларда, өз денсаулығыжай-күйініңөзгерісітуралы медицина қызметкерлерінеуақтылы хабарлауға;

      6) басқа пациенттердің құқықтарын бұзатын әрекеттер жасамауға;

      7) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделгенөзге де міндеттердіорындауғаміндетті.

      2. Пациенттердің осы баптың 1-тармағының 2), 3) және 5) тармақшаларындакөрсетілгенміндеттерістационарда ауру балағакүтімдітікелейжүзегеасыратыната-анасынанемесеөзге де адамдарға қолданылады.

163-бап. Психикалық, мінез-құлықтықбұзылушылықтары (аурулары) бар адамдардың құқықтары

      1. Психикалық, мінез-құлықтықбұзылушылықтары (аурулары) бар адамдаразаматтардыңҚазақстанРеспубликасыныңКонституциясындажәне осы Кодексте көзделген барлық құқықтары мен бостандықтарынаиеболады.

      Психикалық, мінез-құлықтықбұзылушылықтарына (ауруларына) байланыстыазаматтардыңқұқықтары мен бостандықтарынжүзегеасырудышектеугеҚазақстанРеспубликасының заңдарында көзделгенжағдайлардағанажолберіледі.

      2. Психикалық, мінез-құлықтықбұзылушылықтары (аурулары) бар адамдарғапсихикалықденсаулықсаласындамедициналықкөмеккөрсетілгенкездеолардың:

      1) тұрғылықтыжерібойынша, сондай-аққажетболғанжағдайдатұрғанжерібойыншапсихикалықденсаулықсаласындамедициналықкөмекалуға;

      2) емдеудіңкезкелгенсатысындамедициналыққұралдар мен әдістердіпайдаланудан, ғылымизерттеулерденнемесеоқупроцесінен, фото-, бейне- немесе кинотүсірілімдерден бас тартуға;

      3) дәрігерліккомиссиядажұмысістеуүшінпсихикалықденсаулықсаласындамедициналықкөмеккөрсетугеқатысатынмаманды (соңғысыныңкелісімімен) шақыруға;

      4) егер пациент он сегізжасқатолмағанболса, жалпыбілімберетінмектептіңнемесеинтеллектуалдықдамуыбұзылғанбалаларғаарналғанарнаулымектептіңбағдарламасыбойыншабілімалуға;

      5) хат-хабар алысуға, жіберілімдер, бандерольдер, ақша, поштааударымдарыналуғажәнежіберуге, телефон пайдалануға, келушілердіқабылдауға, мерзімдібаспабасылымдарынажазылуға;

      6) біріншікезектегіқажеттізаттардыиеленугежәнесатыпалуға, өзкиімінпайдалануға;

      7) күнделіктісеруендеугеқұқығы бар.

      3. Қарқындыбайқаужасалатынмамандандырылғанүлгідегіпсихиатриялық ұйымдарда өздеріне қатысты медициналықсипаттағымәжбүрлеушараларықолданылатын, психикалық, мінез-құлықтықбұзылушылықтары (аурулары) бар адамдардың осы баптың 1 және 2-тармақтарында көрсетілген құқықтардан басқа:

      1) қосымшатамақсатыпалуға;

      2) тегінмедициналықкөмектіңкепілдікберілгенкөлемінентысмедициналық көрсетілетін қызметтер алуға;

      3) жеңілкерек-жарақтар, киімдер, аяқкиімдерсатып алуға;

      4) қалааралық телефон байланысын пайдалануға;

      5) қолма-қолақшаны бақылау шотын пайдалануға құқығы бар.

      Көрсетілген құқықтарды іскеасыру осылар берілетін адамның қаражаты есебіненжүзеге асырылады.